วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

มงคลชีวิต ทางก้าวหน้าในการศึกษามงคลชีวิตให้เข้าใจง่าย ให้เราสมมุติตัวเองว่าเป็นพ่อแม่และถามตัวเองว่าเราอยากได้ลูกเราเป็นคนมีคุณสมบัติอย่างไร สมมุติตัวเราเองเป็นครูเราอยากให้ลูกศิษย์เป็นอย่างไรหรือสมมุติว่าเราเป็นพี่เราอยากให้น้องเราเป็นคนอย่างไร หรือว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ เราอยากให้พนักงานเรามีคุณสมบัติอย่างไร

เราจะพบคำตอบว่า คนที่เราต้องการ ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่สมบูรณ์นั้น คือ
1.ต้องเป็นคนดี พวกเกเร เกะกะเกกมะเหรกไม่ไมใครชอบ ไม่มีใครต้องการ ทุกที่ต้องการแต่คนดี
2.ต้องเป็นคนที่มีความพร้อมในการฝึกตนเอง มีปัจจัยสนับสนุนในการทำงานในการสร้างความดี
3.ต้องเป็นคนที่มีประโยชน์ มีความรู้ ทำงานได้ ทำงานเป็น มีวินัยพูดเป็น ไม่ใช่เป็นคนมีไฟแรงแต่ฝีมือไม่มี จับงานอะไรก็พังทุกที อย่างนั้นไม่มีใครต้องการ
4.ต้องเป็นคนมีครอบครัวดี ครอบครัวอบอุ่นสามัคคี ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน และมีฐานะมั่นคง

5.ต้องเป็นคนมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือคนอื่น ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาแต่ประโยชน์ตัวเองรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

ทั้ง5 ข้อนี้ เป็นคุณสมบัติของคนที่ใครๆต้องการแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำอย่างไรคุณสมบัติเหล่านี้จึงจะเกิดขึ้นได้ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเราไว้แล้ว ซึ่งก็คือหลักมงคลชีวิตนี่เอง